A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
All
7 - sugar factories found

Bhalkeshwar Sugars Ltd, Teh. Bhalki, Karnataka

Plant Name  :  Bajolga

Address  :  A/p. Bajolga

Contact Details  :  08484 269624, 25, 222525

Bhavani Khandsari Sugars Ltd, Teh.Bidar, Karnataka

Plant Name  :  Baroor

Address  :  Survey No. 289/AA/2, Vill. Baroor

Contact Details  :  9448458422

The Bidar Sahakari Sakkare Karkhane Ltd, Teh. Humanabad, Karnataka

Plant Name  :  BIDARSUGAR

Address  :  Hallikhed (SF)-585415, Tq. Humnabad, Dist. Bidar, Karanataka state,

Contact Details  :  08483-274427, 7259876582

The Mahatma Gandhi Sahakari Sakkare Karkhane Ltd, Teh. Bhalki, Karnataka

Plant Name  :  Bhalki

Address  :  Hunaji (A), PO. Alandi, Teh. Bhalki, Dist. Bidar

Contact Details  :  08484 265779

The Naranja Sahakari Sakkare Karkhane Ltd., BIDAR, Karnataka

Plant Name  :  Imampur

Address  :  G.N. Nagar, Village Imampur, (Near Janwada), Tq. and Dist. Bidar - 585 402.

Contact Details  :  (08482) 244196, 244135

The Bidar Kissan Shakkar Karkhana Ltd, PO. Markunda, Karnataka

Plant Name  :  Mogdal

Address  :  Mogdal Village, P.O. Markunda, N.H. 65, Teh. & Dist. Bidar

Contact Details  :  9620220113

Shiv Shakti Sugar Mill (India) Pvt.Ltd., Bidar, Karnataka

Plant Name  :  N.A.

Address  :  Village Bhangoor

Contact Details  :  040 24741416, 24651416